สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ระบบคุณภาพ

ระบบคุณภาพ

ระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015)

DCAP ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2015 โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ใบรับรองเลขที่ QMS 08011/1163 

สำหรับขอบข่าย การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศ

 

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015)

DCAP ได้รับการรับรองระบบ ISO 14001:2015 โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ใบรับรองเลขที่ EMS 09004/300

สำหรับขอบข่าย การผลิตกระแสไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศ

 

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS 18001:2554)

DCAP ได้รับการรับรองระบบ TIS 18001:2554โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ใบรับรองเลขที่ OHS 16004/331

สำหรับขอบข่าย การผลิตกระแสไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศ

 

Tags : ระบบคุณภาพ

view