สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านสิ่งแวดล้อม


มาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านคุณภาพอากาศ DCAP ได้ติดตั้งระบบการติดตามตรวจสอบการระบายมลสารต่อเนื่องที่ปล่องระบายมลสาร โดยทำการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ เพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด รวมทั้งทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในชุมชน 4 แห่ง

ด้านเสียงรบกวน DCAP ได้ติดตั้งกำแพงกั้นเสียงโดยเฉพาะเครื่องจักรที่มีเสียงดังเพื่อให้เสียงที่ ริมรั้วของโครงการไม่ให้เกิน 60 เดซิเบล(เอ)ลดแหล่งกำเนิดเสียงของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและลดการรบกวนต่อ ชุมชน

ด้านคุณภาพน้ำผิวดิน DCAP ได้จัดให้มีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการหล่อเย็น และนำน้ำที่ผ่านการบำบัดคุณภาพของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกลับมาใช้ในระบบหล่อ เย็นเพื่อลดการใช้น้ำประปา รวมทั้งมีการติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำก่อนระบายออกสู่รางระบายน้ำภายในของท่า อากาศยานสุวรรณภูมิทุกๆ เดือน

ด้านความปลอดภัย DCAP มีระบบป้องกันเพลิงไหม้ของโครงการ การซ้อมแผนฉุกเฉินทุกปีร่วมกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อเกิดเหตุ

ด้านสังคม ได้ มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานนายอำเภอบางพลี เป็นรองประธาน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่ เช่น สนับสนุนการศึกษา กิจกรรมของชุมชน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เข้าพบปะ สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นที่


ผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          จากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สรุปได้ว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในระดับต่ำมาก

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

          ถึงแม้ว่าผลกระทบของโครงการต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนมีในระดับต่ำมากแต่ DCAP ก็มิได้ละเลยที่จัดเตรียมมาตรการเพื่อป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด และจัดให้มีการตรวจติดตามผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ เสียงรบกวน คุณภาพน้ำ เป็นต้น ตลอดระยะเวลาดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบ สามารถลดผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(1)           ติดตั้งระบบติดตาม / ตรวจสอบการระบายมลสารต่อเนื่องที่ปล่องระบายมลสาร เพื่อควบคุมการปล่อยมลสารออกสู่บรรยากาศ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ

(2)          ควบคุมระดับเสียงดังที่ริมรั้วของโครงการ ไม่ให้เกินกว่า 60 เดซิเบล (เอ)

(3)          ติดตั้งกำแพงกั้นเสียงที่เครื่องกังหันก๊าซ เพื่อควบคุมระดับเสียงดัง

(4)          ปลูกต้นไม้และดูแลต้นไม้ตามแนวกันชนเขตพื้นที่โครงการ เพื่อดูดซับเสียงและลดระดับเสียงดังจากโครงการโดยเฉพาะด้านที่ใกล้ชุมชน

(5)          น้ำทิ้งจากโครงการจะต้องบำบัดให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมก่อนรวบรวมไว้ที่บอพักน้ำทิ้ง

(6)          นำน้ำจากบ่อน้ำทิ้งกลับมาใช้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น รดน้ำต้นไม้ หรือสนามหญ้าก่อนระบายออกสู่คลองรักษาระดับน้ำในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

การมีส่วนร่วมของประชาชน

          DCAP ได้ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่ม ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดในช่วงศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาทิการเข้าพบปะหารือ การประชุมกลุ่มผู้นำชุมชนหรือเจ้าหน้าที่รัฐ ตลอดจนประชาชนที่อยู่พื้นที่ศึกษาโครงการครอบคลุมเขตปกครอง ของกรุงเทพฯ คือเขตลาดกระบังและเขตประเวศ และจังหวัดสมุทรปราการ คือ ตำบลหนองปรือ และตำบลราชาเทวะ (อำเภอบางพลี) และตำบลศรีษะจรเข้น้อย (กิ่งอำเภอบางเสาธง)

          ทั้งนี้ DCAP จะประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของโครงการและกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนมีส่วนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารรวมทั้งแลก เปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีต่อโครงการซึ่งช่วยให้การดำเนินโครงการบรรลุเป้าหมายอย่างมี ประสิทธิภาพต่อไป

Tags : ด้านสิ่งแวดล้อม

view