สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP)

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เป็นกองทุนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 (มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสนับสนุนให้มีการให้บริการไฟฟ้าไปยังท้องที่ ต่างๆ อย่างทั่วถึง เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยโดยคำนึงถึงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสร้าง ความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า

พระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพลังงาน มีอำนาจหน้าที่เสนอนโยบายการนำส่งเงินและการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าต่อ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เพื่อให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งเป็นองค์กรกลางในการกำกับดูแลกิจการพลังงาน ใช้เป็นแนวทางในการออกระเบียบ หรือประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำส่งเงินและการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ให้สอดคล้องกับนโยบายของ กพช.ดังกล่าวต่อไป
เมื่อ กพช. ส่งมอบนโยบายการนำส่งเงินและจ่ายเงินของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้ กกพ. แล้ว กกพ. จะดำเนินการจัดทำร่างระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของ กพช. ดังกล่าว แล้วนำร่างระเบียบดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุงร่างระเบียบให้มีความเหมาะสม ยิ่งขึ้นก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ต่อไป 

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าต่างจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอย่างไร
กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (กองทุนรอบโรงไฟฟ้า) เป็นกองทุนที่จัดตั้งตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2550 และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ขณะที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็น กองทุนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการประกอบ กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 อย่างไรก็ตาม กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของ ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงาน ของโรงไฟฟ้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟู ท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ตามมาตรา 97(3) ขณะนี้กองทุนรอบโรงไฟฟ้าที่จัดตั้งแล้วเสร็จมีจำนวน 71 กองทุนทั่วประเทศ
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ "กองทุนพัฒนาไฟฟ้า"

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศ กกพ. การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า-ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2553
2. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
3. ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบฯ พ.ศ.2553
4. ระเบียบ กกพ.ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า พ.ศ. 2553


รายงาน ฉบับสมบูรณ์การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำเย็นสำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและขยายกำลังการผลิต)

Tags : กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

view