สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งต้นสังกัด

1

นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์    

ประธานกรรมการ

รองผู้ว่าการบริหาร (กฟผ.)

2

นายนิกูล ศิลาสุวรรณ

กรรมการ

รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า (กฟผ.)

3

นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต

กรรมการ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ (ปตท.)    

4

นายพิทักษ์ จรรยพงษ์

กรรมการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผนหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (ปตท.)

5

นางมาริสา วงศ์ถิรวิทย์

กรรมการ

รองผู้ว่าการแผนและพัฒนาองค์กร (กฟน.)

6

นายสมศักดิ์ วิทย์นลากรณ์

กรรมการ

รองผู้ว่าการบริหารองค์กร (กฟน.)

7

นายปรีชา มงคลหัตถี

กรรมการ

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์ (กระทรวงการคลัง)

view