สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คณะกรรมการบริษัท

                                           รายชื่อคณะกรรมการ บริษัทผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP)
                                                                          
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ตำแหน่งต้นสังกัด ที่อยู่ต้นสังกัด
1 นายอรรถพร วัฒนวิสุทธิ์ ประธานกรรมการ รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ  กฟผ.    
2 นายพล คงเสือ กรรมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 3 กฟผ.  
3 นายพิพิธ หงษ์จินดา กรรมการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน                                                     

ปตท.
4 นายพิทักษ์ จรรยพงษ์ กรรมการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผนหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

ปตท.
5 นายสมศักดิ์ วิทย์นลากรณ์ กรรมการ รองผู้ว่าการบริหารองค์กร  กฟน.
6 นางมาริสา วงศ์ถิรวิทย์  กรรมการ รองผู้ว่าการแผนและพัฒนาองค์กร กฟน.
7 นายปรีชา มงคลหัตถี กรรมการ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
view