สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

นโยบาย QSHE

นโยบาย QSHE

ด้วย บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำคัญในการตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส รักษาการผู้จัดการใหญ่ จึงประกาศนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

        1)       มุ่งมั่นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ (Quality) และเสถียรภาพ (Reliability) เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

        2)       ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

        3)       มีการบริหารต้นทุนการผลิต (Cost Optimization) มุ่งหาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ (Energy Management) ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added)

        4)       ให้ความสำคัญกับชุมชน โดยตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ตอบสนองความต้องการของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)

        5)       ควบคุมดูแลในเรื่องอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อป้องกันโรคและอันตรายจากการทำงานและเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต

        6)       สื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อผู้มีส่วนได้เสีย

Tags : นโยบาย QSHE

view