สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

นโยบาย QSHE

นโยบาย QSHE

         ด้วย บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำคัญในการตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส รักษาการผู้จัดการใหญ่ จึงประกาศนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ดังนี้

 

  1. มุ่งมั่นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
  2. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
  3. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ควบคุมและป้องกันโรคจากการทำงานและอันตรายจากการทำงานโดยกำหนดมาตรการควบคุมในกิจกรรมหรืองานที่มีความเสี่ยง เพื่อกำจัดหรือลดความสูญเสียต่อสุขภาพ ร่างกาย ทรัพย์สินและกระบวนการผลิต พร้อมทั้งลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต
  5. สื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานด้านคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อผู้มีส่วนได้เสียเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย

Tags : นโยบาย QSHE

view