สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด

ขึ้นทะเบียนผู้ค้าของ DCAP

ขึ้นทะเบียนผู้ค้าของ DCAP

     ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมานั้น จึงกำหนดให้ผู้ค้า/ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะย...

อ่านต่อ
ครบรอบการก่อตั้ง DCAP

ครบรอบการก่อตั้ง DCAP

           บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท ปตท. จำกัด  มหาชน (ปตท.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ใ...

อ่านต่อ

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

Visionเป็นผู้นำการผลิตไฟฟ้า  น้ำเย็นและไอน้ำที่มีสมรรถนะสูงMission-    ผลิตไฟฟ้า น้ำเย็น และไอน้ำให้มีความพร้อมจ่ายสูง มีต้นทุนที่เหมาะสม ด้วยกระบวนการทำงานที่มีคุณภาพและความปลอด...

อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์และลูกค้า

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ - ไฟฟ้า - ไอน้ำ   - น้ำเย็น (สำหรับระบบปรับอากาศ) โรงไฟฟ้า DCAP ปัจจุบัน เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Co-generation) ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงให้แก่เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ...

อ่านต่อ
ข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลลูกค้า

DCAP มีผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า น้ำเย็น และไอน้ำ เพื่อจัดจำหน่ายให้ลูกค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ ลูกค้า ประเภทและปริมาณผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย (ค่าเฉลี่ย ณ ปัจจุบัน) ไฟฟ้า น้ำเย็น ไอ...

อ่านต่อ