สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ความเป็นมา

ความเป็นมา

         

          บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท ปตท. จำกัด  มหาชน (ปตท.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในอัตราส่วน 35:35:30 โดยได้จัดตั้งบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (District Cooling System and Power Plant Co., Ltd.-DCAP) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2546 ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546 มีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท และมีเงินลงทุนโครงการประมาณ 3,200 ล้านบาท เพื่อประกอบกิจการผลิตจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่พื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและ ผลิตจำหน่ายน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศให้แก่อาคารต่างๆ ในบริเวณท่าอากาศยานฯ โดยบริษัทฯ ได้รับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟ้าจากกระทรวงพลังงานเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2546 และได้เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2549

          DCAP ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น ด้วยระบบ Co-Generation โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง เผาให้เกิดการสันดาบเพื่อนำก๊าซร้อนพลังงานสูงขับเครื่องกังหันก๊าซ  และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดประมาณ 40  เมกะวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง ก๊าซไอเสียจากเครื่องกังหันก๊าซยังมีความร้อนสูงมากเพียงพอที่จะส่งไปเข้า เครื่องผลิตไอน้ำ (Heat Recovery Steam Generator-HRSG) โดยแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำและผลิตไอน้ำความร้อนและความดันสูง ส่งต่อใช้เป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนเครื่องกังหันไอน้ำและเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าขนาด 13.5 เมกะวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ไอน้ำที่ผ่านการขับเคลื่อนเครื่องกังหันก๊าซแล้วจะมีความร้อนและความดันลดลง แต่ยังคงมีพลังงานเหลืออยู่และถูกนำไปใช้เป็นต้นกำลังในระบบผลิตน้ำเย็น (Absorption Chiller) โดยในปัจจุบันมีการผลิตน้ำเย็นรวมประมาณ 13,500 ตันความเย็น จ่ายให้แก่อาคารผู้โดยสาร อาคารเทียบอากาศยาน อาคารสำนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.), บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (รทส.) การรถไฟแห่งประเทศไทย และอาคารครัวการบินไทย เพื่อใช้ทำความเย็นให้แก่ระบบปรับอากาศของอาคารข้างต้น


Tags : ความเป็นมา DCAP

view