สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


Vision

เป็นผู้นำการผลิตไฟฟ้า  น้ำเย็นและไอน้ำที่มีสมรรถนะสูง

Mission

-    ผลิตไฟฟ้า น้ำเย็น และไอน้ำให้มีความพร้อมจ่ายสูง มีต้นทุนที่เหมาะสม ด้วยกระบวนการทำงานที่มีคุณภาพและความปลอดภัย
-    การสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพย์สิน
-    ให้ความสำคัญกับสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Value (ค่านิยม)

P : Policy : จะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน

L : Leader Ship : จะต้องเป็นผู้นำ

A : Assessment : จะต้องประเมินตัวเองอย่างสม่ำเสมอ

N : Network : จะต้องสร้างเครือข่ายในการทำงาน

T : Team Work : จะต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม

Tags : วิสัยทัศน์-พันธกิจ

view