สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลลูกค้า

DCAP มีผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า น้ำเย็น และไอน้ำ เพื่อจัดจำหน่ายให้ลูกค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลูกค้า

ประเภทและปริมาณผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย (ค่าเฉลี่ย ณ ปัจจุบัน)

ไฟฟ้า

น้ำเย็น

ไอน้ำ

1. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), ทอท.


38 MW

11,026 RT

2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย , กฟผ.


41 MW

3. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), TG Catering


1,826 RT

5.03 Ton/Hr

4. บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด , SAH


540 RT

0.45 Ton/Hr

5. การรถไฟแห่งประเทศไทย

, SRT สถานีรถไฟท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ

356 RT

รวม ปริมาณที่จัดจำหน่าย

79 MW

13,748 RT

5.48 Ton/Hr

หมายเหตุ : Station Service ≈ 15 MW

view