สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

DCAP 001-2563 ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาบริการพนักงานบัญชี ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

DCAP 002-2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

DCAP 005-2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 4

แนบท้ายประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปี 2562 ไตรมาส 4

DCAP 007-2563 ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษางานโครงการศึกษาและพัฒนาทิศทางการเติบโตแผนกลยุทธ์ฯ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

DCAP 011-2563 ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ปี 2563 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

DCAP 015-2563 ประกาศผู้ชนเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ (Firewall) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

DCAP 023-2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างงานผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563

DCAP 024-2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1

DCAP 026-2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ประจำปี 2563

DCAP 029-2563 ประกาศผู้เสนอราคางานจ้างงานบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและ Cloud Digital

DCAP 032-2563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2-2563

Tags : จัดซื้อ/จัดจ้าง

view